پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به تازگی کتابی در مورد داشبوردهای اطلاعاتی منتشر شده با نام «داشبوردهای کسب و کار – راهنمای مصور طراحی و استقرار».

کتاب ۲۴۸ صفحه‌س و ترجمه علیرضا موثق و آناهیتا ملکی.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS