پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Stakeholder Engagement


حوزه دانش: مدیریت ذی‌نفعان پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


شیوه جلب مشارکت ذی‌نفعان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. مطابق معمول فرآیندی برای کنترل اقدامات داریم تا اثربخشی آن‌ها را ارزیابی کند. اگر روند کارمان نارسایی داشته باشد در طی این روند مشخص می‌شود و با طراحی اقدامات اصلاحی مناسب که عموما به برنامه مدیریت ذی‌نفعان اعمال می‌شود مشکل را حل می‌کنیم. به عنوان مثال بعد از ارسال هر گزارش بازخورد دریافت کننده را درخواست می‌کنیم تا ببینیم که گزارش اطلاعاتی که نیاز داشته است را در اختیار وی گذاشته است یا نه و پیام گزارش به درستی منتقل شده است یا نه.


فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: