پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Close Procurements


حوزه دانش: مدیریت تدارکات پروژه

گروه فرآیندی: خاتمه


پیش از پایان هر قرارداد پایین‌دست این فرآیند اجرا می‌شود تا با انجام کارهای نهایی رسما به قرارداد خاتمه دهد. تعیین تکلیف کردن دعاوی باقیمانده، ارزیابی‌های رسمی و تحویل گرفتن رسمی محصول، تسویه حساب و بایگانی کردن اسناد مربوط به قرارداد از کارهای متداول در این فرآیند است.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: