پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Conduct Procurements


حوزه دانش: مدیریت تدارکات پروژه

گروه فرآیندی: اجرا


در این فرآیند برنامه تدارکات را اجرا می‌کنیم، یعنی در زمان مناسب با فروشندگان (یا مشاوران) مناسب تماس می‌گیریم، پیشنهادها را دریافت می‌کنیم، فروشنده برتر را انتخاب می‌کنیم، قرارداد را تهیه می‌کنیم و در نهایت قرارداد را عقد می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: