پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Risk Responses


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند واکنش به ریسک‌های مهم برنامه‌ریزی می‌شود. هر واکنش اقدامی است که پیش از وقوع ریسک (احتمالا از ابتدای کار) انجام می‌شود تا احتمال وقوع یا میزان تاثیر ریسک‌های نامطلوب را کاهش دهد و احتمال وقوع یا میزان تاثیر ریسک‌های مطلوب را افزایش دهد. اقداماتی مانند بیمه کردن حوادث در یک کارگاه ساختمانی نوعی واکنش به ریسک است که میزان تاثیر را کاهش می‌دهد. در دستور کار قرار دادن مسایل ایمنی و در نظر گرفتن آموزش‌های ایمنی نوع دیگری از واکنش به حوادث است که احتمال وقوع را کاهش می‌دهد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: