پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Perform Qualitative Risk Analysis


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


این فرآیند اختیاری است. در طی این فرآیند ریسک‌ها را در برنامه زمان‌بندی مدل‌سازی می‌کنیم تا تاثیر عدم قطعیت‌هایشان در کل پروژه مشخص شود. این فرآیند را معمولا یک بار پیش از فرآیند برنامه‌ریزی واکنش به ریسک و یک بار بعد از آن اجرا می‌کنیم تا متوجه شویم که برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا چه حد مناسب هستند. به عنوان مثال اگر هزینه‌ای که برای جلوگیری از وقوع ریسک‌های نامطلوب در نظر داریم بیشتر از هزینه محتمل وقوع آن‌ها باشد که به معنی نوعی ضرر است، در همین مرحله متوجه می‌شویم و برنامه‌ریزی واکنش به ریسک را تکرار می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: