پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Identify Risks


حوزه دانش: مدیریت ریسک پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند که هم در ابتدای کار و هم در ادامه آن اجرا می‌شود ریسک‌های پروژه، یعنی اتفاقات مطلوب یا نامطلوبی که ممکن است در آینده بیفتند و وقوعشان حتمی نیست را شناسایی می‌کنیم. اطلاعات ریسک را در «لیست ریسک‌ها» ذخیره می‌کنیم تا در فرآیندهای دیگر استفاده شوند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: