پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Communications


حوزه دانش: مدیریت ارتباطات پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


در این فرآیند روند ارتباطات را ارزیابی می‌کنیم تا اگر نارسایی داشت اقدام اصلاحی مناسبی طراحی کنیم. اقدام اصلاحی طراحی شده مطابق معمول به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات ارسال می‌شود تا در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال شود و از آن طریق به اجرا درآید.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: