پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Communications Management


حوزه دانش: مدیریت ارتباطات پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند برنامه مدیریت ارتباطات، که شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل ارتباطات را مشخص می‌کند تهیه می‌شود. از سوی دیگر روند اجرایی ارتباطات نیز برنامه‌ریزی می‌شود. به عنوان مثال ماتریس ارتباطات تهیه می‌کنیم و در آن مشخص می‌کنیم که چه نوع اطلاعاتی، در چه زمانی و با چه قالبی در اختیار هریک از ذی‌نفعان پروژه قرار بگیرد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: