پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Quality


حوزه دانش: مدیریت کیفیت پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


در این فرآیند محصول‌های تولید شده در پروژه را بازرسی می‌کنیم تا مطمئن شویم که کیفیتشان مطابق آن‌چه تعیین شده است باشد. اگر نباشد درخواستی برای اصلاح آن صادر می‌کنیم و دلیل ریشه‌ای بروز آن مشکل را نیز کشف کرده، درخواست تغییری برای اعمال اقدامات پیش‌گیرانه صادر می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: