پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Quality Management


حوزه دانش: مدیریت کیفیت پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل کیفیت را مشخص می‌کنیم. علاوه بر آن روند کیفی پروژه نیز برنامه‌ریزی می‌شود؛ این برنامه‌ریزی شامل تعیین آیین‌نامه‌ها و استانداردهایی است که باید در پروژه به کار گرفته شوند و همچنین دستورالعمل‌های کیفی تکمیلی و اسناد کمکی مانند چک‌لیست‌های کیفیت.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: