پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Determine Budget


حوزه دانش: مدیریت هزینه پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند هزینه‌های برآورد شده فعالیت‌ها و منابع را جمع می‌زنیم و حاشیه اطمینان‌هایی که برای ریسک‌های شناسایی شده برنامه‌ریزی نشده لازم است را به آن‌ها می‌افزاییم تا خط مبنای هزینه به دست آید. حاشیه اطمینانی مدیریتی که ناشی از ریسک‌های شناسایی نشده است را نیز به آن می‌افزاییم و حاصل بودجه پروژه نامیده می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: