پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Plan Cost Management


حوزه دانش: مدیریت هزینه پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند شیوه برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت هزینه را مشخص می‌کنیم.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: