پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Schedule


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


در این فرآیند عملکرد زمانی پروژه را ارزیابی می‌کنیم و در صورتی که انحرافی وجود داشته باشد درخواست‌های تغییر مناسب را طراحی کرده، به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات می‌فرستیم تا در صورت تایید در برنامه‌ها و به تبع در اجرا اعمال شود و انحراف‌های ایجاد شده جبران شوند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: