پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Sequence Activities


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند روابط بین فعالیت‌های پروژه را طراحی می‌کنیم. در این فرآیند باید قواعد زمان‌بندی پروژه را رعایت کرد.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: