پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Define Activityes


حوزه دانش: مدیریت زمان پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند بسته‌های کاری، یعنی عناصر آخرین سطح ساختار شکست کار را خرد می‌کنیم تا فعالیت‌ها به دست آیند؛ به عبارت دیگر کارهایی که برای تولید هرکدام از بسته‌های کاری لازم است را مشخص می‌کنیم. تعریف مایل‌ستون‌های پروژه نیز در همین فرآیند انجام می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: