پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Control Scope


حوزه دانش: مدیریت گستره پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


فرآیند کنترل گستره، وضعیت واقعی گستره پروژه را با برنامه‌ریزی‌ها مقایسه می‌کند و مانع بروز انحراف می‌شود. به عبارت دیگر، در این گستره از پروژه مراقبت می‌کنیم تا محصولی که در آن تولید می‌شود دقیقا مطابق تعاریف باشد. اگر انحرافی به وجود آمده باشد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم طراحی شده، به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات فرستاده می‌شوند. یکی از تبعات اجرای این فرآیند کنترل دایمی وضعیت درخواست‌های تغییر است: هیچ درخواست تغییری نباید خارج از روند کنترل تغییرات اعمال شوند؛ همگی باید به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات فرستاده شوند، از همه جهت بررسی شوند،‌ در صورت تایید در برنامه‌ها اعمال شوند و در نهایت از طریق برنامه‌ها مبنای اجرا قرار گیرند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: