پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Validate Scope


حوزه دانش: مدیریت گستره پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


فرآیند ممیزی گستره تحویل‌شدنی‌های پروژه را به تایید کارفرما می‌رسد. بهتر است تحویل‌شدنی‌ها را دایما به تایید رسمی رساند تا احتمال دوباره کاری در آینده کاهش یابد (هرچه دوباره‌کاری‌ها دیرتر انجام شوند احتمالا پرهزینه‌تر خواهند بود) و تحویل نهایی محصول پروژه نیز ساده‌تر شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: