پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Create WBS


حوزه دانش: مدیریت گستره پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


گستره پروژه که پیش از این تدوین شده است در این فرآیند به ساختار شکست کار تبدیل می‌شود. ساختار شکست کار ترکیبی سلسله مراتبی از گستره پروژه است که هر تحویل‌شدنی را به تحویل‌شدنی‌های خردتر و در نهایت بسته‌های کاری (عناصر آخرین سطح ساختار شکست کار) تبدیل می‌کند. بسته‌های کاری در فرآیند تعریف فعالیت‌ها به فعالیت‌ها خرد می‌شوند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: