پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Collect Requirements


حوزه دانش: مدیریت گستره پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


در این فرآیند الزامات پروژه را گردآوری می‌کنیم (مثلا این نمایشگاه باید گنجایش صد هزار بازدید کننده در روز و ده هزار بازدیدکننده همزمان را داشته باشد). الازمات عموما از سوی کارفرما و بهره‌بردار پروژه مشخص می‌شوند، ولی علاوه بر آن سایر ذی‌نفعان پروژه نیز ممکن است الزاماتی داشته باشند، مانند شهرداری و اداره محیط زیست.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: