پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Close Project or Phase


حوزه دانش: مدیریت یکپارچگی پروژه

گروه فرآیندی: خاتمه


وقتی محصول پروژه یا فاز کامل شود یا تصمیم بر لغو پروژه گرفته باشیم،‌ فرآیند خاتمه پروژه یا فاز اجرا می‌شود تا کارها نهایی را انجام دهد و بعد از آن پروژه یا فاز را خاتمه یافته می‌دانیم. بایگانی کردن اسناد،‌ تعیین تکلیف دعاوی، تسویه حساب‌ها، تعدیل نیروها و تکمیل سند درس‌های آموخته نمونه‌هایی از اقدامات نهایی پروژه یا فاز هستند. اگر پروژه بزرگ و پیچیده باشد می‌توان آن را به تعدادی «فاز» تقسیم کرد. هر فاز یک محصول عمده پروژه است که با فازهای دیگر همپوشانی ندارد یا اگر هم ندارد، همپوشانی آن‌ها بسیار کم است (محصول‌های عمده‌ای که همزمان تولید می‌شوند را نمی‌توان فاز نامید). در پم‌باک با هر فاز مانند یک پروژه برخورد می‌شود،‌ یعنی تمام فرآیندهای مدیریت پروژه از ابتدا تا انتها برای هرکدام اجرا می‌شود، از جمله فرآیند خاتمه. به همین خاطر است که این فرآیند خاتمه پروژه یا «فاز» نامیده می‌شود.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: