پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Perform Integrated Change Control


حوزه دانش: مدیریت یکپارچگی پروژه

گروه فرآیندی: نظارت و کنترل


هر خواسته، نیاز یا روندی که مطابق برنامه مدیریت پروژه نباشد تغییر نامیده می‌شود. برای هر تغییری که مد نظر باشد باید درخواست تغییری صادر کرد. درخواست‌های تغییر اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه را نیز در برمی‌گیرند. تمام درخواست‌های تغییر باید به فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات فرستاده شوند. در این فرآیند تمام جنبه‌های تغییر بر اساس تمام حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بررسی می‌شود، آلترنتیوهای آن درخواست تغییر مشخص و مقایسه می‌شوند و در نهایت بهترین گزینه انتخاب می‌شود یا درخواست تغییر به طور کل رد می‌شود. درخواست‌های تغییر تایید شده به فرآیندهای برنامه‌ریزی ارسال می‌شوند تا در برنامه‌ها اعمال شوند و بعد از آن مبنای اجرا قرار می‌گیرند (اجرا چیزی نیست جز تحقق بخشیدن به برنامه‌ها).

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: