پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فرآیندهای PMBOK

(نسخه آزمایشی)

Develop Project Management Plan


حوزه دانش: مدیریت یکپارچگی پروژه

گروه فرآیندی: برنامه‌ریزی


فرآیندهای برنامه‌ریزی تعداد زیادی برنامه (محصول مدیریتی) تولید می‌کنند که ممکن است در قالب سند ارائه شوند، ولی به هر حال این مفاهیم باید وجود داشته باشند. در این فرآیند گروه خاصی از محصول‌های مدیریتی که نقشی کلیدی در اجرا و کنترل پروژه دارند و در فرآیندهای دیگر تهیه شده‌اند را گردآوری می‌کنیم و در قالب بسته‌ای که برنامه مدیریت پروژه نامیده می‌شود نگهداری و ارائه می‌کنیم. برنامه مدیریت پروژه شامل برنامه‌های مدیریتی و خطوط مبنا می‌شود. هر حوزه دانش برنامه‌ای مدیریتی دارد و برخی از حوزه‌ها بیشتر از یک برنامه مدیریتی: - برنامه مدیریت تغییرات - برنامه مدیریت ارتباطات - برنامه مدیریت پیکره‌بندی - برنامه مدیریت هزینه - برنامه مدیریت منابع انسانی - برنامه مدیریت تدارکات - برنامه بهبود فرآیند - برنامه مدیریت کیفیت - برنامه مدیریت الزامات - برنامه مدیریت ریسک - برنامه مدیریت زمان‌بندی - برنامه مدیریت گستره - برنامه مدیریت ذی‌نفعان خطوط مبنا که بخش دیگری از برنامه مدیریت پروژه هستند از این قرارند: - خط مبنای زمان - خط مبنای هزینه - خط مبنای گستره سایر محصول‌های مدیریتی که ممکن است در قالب سند یا قالب‌های دیگر باشند صرفا «اسناد پروژه» نامیده می‌شوند. برنامه زمان‌بندی، لیست ریسک‌ها، لیست ذی‌نفعان و اسناد تدارکات از این دسته هستند.

فرآیندهایی که مستقیما خروجی خود را به این فرآیند می‌فرستند:


فرآیندهایی که مستقیما از خروجی این فرآیند استفاده می‌کنند:


نوشته (Nader Khorrami Rad)

بازگشت به صفحه اصلی سایت


منابع برای مطالعه بیشتر: