پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دارم به این نتیجه می‌رسم که قسمت خیلی زیادی از برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (حداقل در ایران)‌ قابل تحویل به مدیریت منابع انسانیه.

هر مسئله‌ای که تو برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به نظرم تعیین کننده میاد، زیرمجموعه‌ای از مباحث مدیریت منابع انسانیه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS