پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

دارم به این نتیجه می‌رسم که قسمت خیلی زیادی از برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (حداقل در ایران)‌ قابل تحویل به مدیریت منابع انسانیه.

هر مسئله‌ای که تو برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به نظرم تعیین کننده میاد، زیرمجموعه‌ای از مباحث مدیریت منابع انسانیه.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.