پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

۵۴ صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF
خرید آنلاین کتاب

این کتاب راهنمای کاربردی و در عین حال خلاصه در مورد شیوه محاسبه تاخیرهای مجاز و دعاوی زمانی پروژه‌هاست که درقالب توضیحات تئوریک و نمونه عملی مطرح شده‌اند.


فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
ترمینولوژی
قطعیت محاسبات تاخیر
ماهیت حقوقی تاخیرات
دعاوی زمانی و دعاوی مالی
تمایز دعاوی زمانی و مالی و اهمیت آن‌ها
مدیریت تغییرات پروژه
دعاوی مالی پیمانکار
دعاوی مالی کارفرما
تاخیر مجاز ناشی از دیرکرد پرداخت
فرآیند محاسبه تاخیرهای مجاز
سازمان‌دهی مناسب برای محاسبه تاخیرها
محاسبه تاخیرهای مجاز
قواعد حاکم
آیتم‌های تاخیر
برنامه زمان‌بندی خوش‌ساخت
متود محاسبه تاخیرات
محاسبه تاخیر به شیوه افزاینده با الگوی ثابت
تدوین گزارش تاخیرات
تاخیر غیر مجاز
دعاوی مالی و تاخیر ناشی از دیرکرد کارفرما در پرداخت موضوع این کتاب نیستند و صرفا از جهت ارتباطی که با سایر دعاوی زمانی دارند به آن‌ها اشاره می‌شود.


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography