پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

40 صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF
خرید آنلاین کتاب


این کتاب منبعی کامل در مورد ساختار فیلدها و مقادیر پیشرفت پریماورا است. این ساختار در قالب دو گروه فیلد که در نهایت به پیشرفت برنامه‌ریزی شده و پیشرفت واقعی منجر می‌شوند توضیح داده می‌شوند.

فهرست مطالب:
مرور کلیات مدل محتوایی
مرور پیشرفت واقعی
مرور پیشرفت برنامه‌ریزی شده
مرور تحلیل ارزش کسب شده
فرآیند محاسبه پیشرفت برنامه‌ریزی شده
فرآیند محاسبه پیشرفت واقعی
محاسبه Activity % Complete
محاسبه Duration % Complete
محاسبه Units % Complete
محاسبه Physical % Complete
محاسبه Performance % Complete
حالت اول: بر اساس پیشرفت فعالیت
حالت دوم: بر اساس پیشرفت فعالیت و توزیع هزینه‌هایش
حالت‌های چهارم تا ششم: بر اساس تاریخ‌های فعالیت
حالت سوم: بر اساس مایل‌ستون‌های پیشرفت
جمع‌بندی محاسبه پیشرفت واقعی


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography