پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

۱۵۷ صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF
خرید آنلاین کتاب

متن استاندارد پم‌باک خشک و نسبتا کوتاه است و اکثر خوانندگان نمی‌توانند با مطالعه استاندارد درک کاملی از آن پیدا کنند. کتاب‌های متعددی به زبان انگلیسی برای آمادگی آزمون PMP نوشته شده است که عملا تنها منبع مناسب برای درک مفهوم استاندارد است. این نوع کتاب‌ها منابع خوبی هستند، ولی از یک سو حجیم و تفصیلی هستند و از سوی دیگر کاملا بر موفقیت در آزمون متمرکز شده‌اند.

کتاب PMBOK به زبان ساده با رویکرد دیگری تالیف شده است: آشنایی با مفاهیم کلی استاندارد پم‌باک.

با مطالعه این کتاب درکی کلی از استاندارد به دست خواهید آورد. می‌توانید به همین سطح از دانش اکتفا کنید یا روند یادگیری خود را با مطالعه کتاب‌های جامع‌تر ادامه دهید.


فهرست مطالب:

مقدمه
گستره کتاب
کاربرد پم‌باک در ایران
اهمیت مدیریت پروژه
فصل 1: پیش درآمد
پم‌باک چیست؟
گواهی PMP
پروژه چیست؟
پیشرفت مدیریت پروژه
اثر هاله نور
تفاوت پروژه و عملیات
مدیریت پروژه چیست؟
مثلث مدیریت پروژه
اصلاح و بهبود دایمی
برنامه‌ریزی موج غلتان
طرح و پرتفولیو
دفتر مدیریت پروژه
عوامل محیطی سازمان
سرمایه‌های فرآیندی سازمان
انواع برنامه
فصل 2: چرخه حیات و سازمان پروژه
چرخه حیات پروژه
چرخه حیات محصول
فازهای پروژه
ذی‌نفعان
حامی پروژه
تاثیر سازمان بر پروژه
ساختارهای سازمانی
فصل 3: فرآیندهای مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچه پروژه‌ها
فرآیندهای پم‌باک
گروه‌های فرآیندی
گروه فرآیندی آغازش
گروه فرآیندی برنامه‌ریزی
گروه فرآیندی اجرا
گروه فرآیندی نظارت و کنترل
گروه فرآیندی خاتمه
فصل 4: مدیریت یکپارچگی پروژه
مرور حوزه مدیریت یکپارچگی پروژه
فرآیند تهیه منشور پروژه
فرآیند تهیه برنامه مدیریت پروژه
فرآیند هدایت و مدیریت اجرای پروژه
فرآیند نظارت و کنترل کار پروژه
فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات
فرآیند خاتمه پروژه یا فاز
فصل 5: مدیریت گستره پروژه
مرور حوزه مدیریت گستره پروژه
فرآیند گردآوری الزامات
فرآیند تعیین گستره
فرآیند تهیه ساختار شکست کار
فرآیند ممیزی گستره
فرآیند کنترل گستره
فصل 6: مدیریت زمان پروژه
مرور حوزه مدیریت زمان پروژه
فرآیند تعریف فعالیت‌ها
فرآیند تعریف روابط فعالیت‌ها
فرآیند تخمین منابع فعالیت‌ها
فرآیند تخمین مدت زمان فعالیت‌ها
فرآیند تهیه برنامه زمان‌بندی
فرآیند کنترل زمان‌بندی
فصل 7: مدیریت هزینه پروژه
مرور حوزه مدیریت هزینه پروژه
فرآیند تخمین هزینه‌ها
فرآیند تعیین بودجه
فرآیند کنترل هزینه‌ها
فصل 8: مدیریت کیفیت پروژه
مرور حوزه مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند برنامه‌ریزی کیفیت
فرآیند کنترل کیفیت
فرآیند تضمین کیفیت
فصل 9: مدیریت منابع انسانی پروژه
مرور حوزه مدیریت منابع انسانی پروژه
فرآیند تهیه برنامه منابع انسانی
فرآیند گردآوری تیم پروژه
فرآیند بهبود تیم پروژه
فرآیند مدیریت تیم پروژه
فصل 10: مدیریت ارتباطات پروژه
مرور حوزه مدیریت ارتباطات پروژه
فرآیند شناسایی ذی‌نفعان
فرآیند برنامه‌ریزی ارتباطات
فرآیند گزارش عملکرد
فرآیند انتشار اطلاعات
فرآیند مدیریت انتظارات ذی‌نفعان
فصل 11: مدیریت ریسک پروژه
مرور حوزه مدیریت ریسک پروژه
فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
فرآیند شناسایی ریسک‌ها
فرآیند تحلیل کیفی ریسک
فرآیند تحلیل کمی ریسک
فرآیند برنامه‌ریزی واکنش به ریسک‌ها
فرآیند نظارت و کنترل ریسک
فصل 12: مدیریت تدارکات پروژه
مرور حوزه مدیریت تدارکات پروژه
فرآیند برنامه‌ریزی تدارکات
فرآیند اجرای تدارکات
فرآیند اداره تدارکات
فرآیند خاتمه تدارکات
پیوست 1: معادل‌سازی‌ها
پیوست 2: ورودی و خروجی فرآیندها
پیوست 3: ارتباط فرآیندها


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography