PMI (شامل PMBOK، استاندارد زمان‌بندی و …) و DoD (وزارت دفاع آمریکا) تدوین شده‌اند.

" /> PMI (شامل PMBOK، استاندارد زمان‌بندی و …) و DoD (وزارت دفاع آمریکا) تدوین شده‌اند.

" /> PMI (شامل PMBOK، استاندارد زمان‌بندی و …) و DoD (وزارت دفاع آمریکا) تدوین شده‌اند.

" />

پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

تالیف

۳۲ صفحه، کتاب الکترونیکی در قالب PDF

خرید آنلاین کتاب


این کتاب مجموعه‌ای از ۱۹ قاعده مهم و اساسی در زمان‌بندی پروژه است که رعایت آن‌ها کیفیت برنامه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. این قواعد عمدتا بر مبنای استانداردها و آیین‌نامه‌های PMI (شامل PMBOK، استاندارد زمان‌بندی و …) و DoD (وزارت دفاع آمریکا) تدوین شده‌اند.


فهرست مطالب:
قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد
قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد
قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود
قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند
قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند
قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد
قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند
قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند
قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود
قاعده 10: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد
قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد
قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود
قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند
قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد
قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند
قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد
قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند
قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد
قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود
پیوست ۱: تمایز زمان‌بندی با انتهای آزاد و با انتهای مقید
پیوست ۲: تمایز زمان‌بندی و مدل زمان‌بندی


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography