پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به نظر من کتابی که واحدهاش متریک نباشه، کامل ترجمه نشده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.