پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

به نظر من کتابی که واحدهاش متریک نباشه، کامل ترجمه نشده.

نوشته (Nader Khorrami Rad)WBS