پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار کار آیتم را نشان می‌دهد. اگر به فعالیت منابعی اختصاص داده باشید، مقدار کار آن تخصیص بر اساس مدت زمان فعالیت و میزان تخصیص تعیین می‌شود. در عین حال، اگر مایل باشید می‌توانید مقدار کار را ویرایش کنید، که در این صورت سایر فاکتورها اصلاح خواهند شد.

فیلد Work منابع، مجموع کاری که در فعالیت‌های مختلف به عهده منبع گذاشته شده است را نشان می‌دهد. این فیلد قابل ویرایش نیست.

فیلد Work فعالیت‌ها، مجموع کارهای تخصیص داده شده به منابع آن را نشان می‌دهد. اگر این فیلد را تغییر دهید، سایر فاکتورها بر اساس نوع فعالیت، که در فیلد Type مشخص می‌شود، تغییر خواهند کرد. اگر فعالیت هیچ منبعی نداشته باشد نیز می‌توانید مقدار کار آن را تعیین کنید، که در این صورت مقدار کار مستقل از منابع خواهد بود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010