پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار شناوریِ کل فعالیت را نشان می‌دهد. شناوری کل مدت زمانی است که اگر فعالیت تاخیری کوچکتر یا مساوی آن داشته باشد، پایان پروژه و پایان قیدها و فرجه‌ها به تاخیر نخواهد افتاد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010