پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد ID فعالیت‌های پس‌نیاز را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که با وجود دستی بودن فیلد، هرگاه به طرز دیگری رابطه بین فعالیت‌ها را تعریف کنید، این فیلد نیز مقدار خواهد گرفت.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010