پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد وضعیت فعالیت را با یکی از مقدارهای زیر نشان می‌دهد:

  • Complete: مقدار درصد پیشرفت زمانی برابر با 100٪ است.
  • Future Task: تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده فعالیت بعد از Status Date قرار دارد.
  • On Schedule: درصد پیشرفت تجمعی زمان‌مند فعالیت حداقل تا یک روز پیش از Status Date مقدار گرفته است.
  • Late: درصد پیشرفت تجمعی زمان‌مند فعالیت فاصله بیشتری تا Status Date دارد.

راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010