پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد اختلاف Duration و Actual Duration را نشان می‌دهد.

اگر پیش از شروع فعالیت، یعنی زمانی که درصد پیشرفت زمانی آن صفر است، مقدار Remaining Duration را عوض کنید، مقدار Duration نیز طبق آن اصلاح خواهد شد. در این وضعیت دو فیلد گفته شده همواره مقدار یکسانی را نشان می‌دهند. بعد از تکمیل فعالیت، یعنی زمانی که درصد پیشرفت زمانی 100٪ است نیز وضعیت همینطور خواهد بود. در سایر مواقع، یعنی وقتی فعالیت در حال انجام است، ویرایش Remaining Duration باعث اصلاح Duration و % Complete خواهد شد. در این حالت Actual Duration تغییر نمی‌کند. اگر % Complete تغییر کند، Actual Duration اصلاح شده و Remaining Duration بدون تغییر باقی می‌ماند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010