پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد درصد پیشرفت زمانی را نشان می‌دهد. راه‌های مختلفی برای ثبت اطلاعات واقعی وجود دارد، که یکی از آن‌ها وارد کردن مقدار در این فیلد است، که در این حالت فیلدهای دیگر بر اساس آن مقدار می‌گیرند. اگر از روش‌های دیگر استفاده کرده، مقدار را در فیلدهای دیگر وارد کنید، مقدار این فیلد بر اساس آن‌ها محاسبه می‌شود. رابطه‌ زیر بین فیلدها برقرار است:

 

% Complete = Actual Duration / Duration

 

اگر Duration یا Remaining Duration تغییر کنند (تغییر Remaining Duratin منجر به تغییر Duration می‌شود)، یا مقدار جدیدی برای Actual Duration وارد شود، % Complete اصلاح خواهد شد. اگر درصد پیشرفت زمانی تغییر کند، Actual Duration اصلاح خواهد شد.

توجه داشته باشید که می‌توانید به جای ثبت اطلاعات واقعی زمانی، اطلاعات واقعی کار را در برنامه وارد کنید. در این حالت اطلاعات واقعی زمانی، از جمله درصد پیشرفت زمانی، بر اساس مقادیر واقعی کار به‌روز خواهند شد. ارتباط بین این دو گروه داده در تنظیم‌های برنامه مشخص می‌شود و اگر ارتباط را قطع کنید، باید هر دو گروه را مستقل از یکدیگر مقداردهی کنید.

فیلد % Complete زمان‌مند، Percent Complete نیز نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که فیلد زمان‌مند درصد پیشرفت زمانی در اصل برای گزارش مقادیر طراحی شده است و انعطاف پذیری کافی برای دریافت مقادیر ندارد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010