پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار شناوری کل منفی، یعنی مدت زمانی که باید از مدت زمان فعالیت کاسته شود تا پایان‌های پروژه و قیدها به تاخیر نیافتند را ثبت می‌کند. این فیلد فقط در نمودار گانت قابل دسترسی است.

در حالت کلی فیلد Total Slack شناوری کل را نشان می‌دهد و اگر شناوری کل فعالیتی منفی باشد، مقدار موجود در این فیلد نیز منفی خواهد بود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010