پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد نام فعالیت یا منبع را ثبت می‌کند. توجه داشته باشید که تخصیص‌ها جداگانه نام‌گذاری نمی‌شوند. اگر در نمای Task Usage باشید، تخصیص‌ها با نام منابع نمایش داده می‌شوند. تخصیص‌های نمای Resource Usage با نام فعالیت‌های متناظرشان نمایش داده می‌شوند.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010