پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

شناوری پایان فعالیت، یعنی مدت زمانی که اگر پایان فعالیت به تاخیر افتد، پایان پروژه یا یکی دیگر از قیدهای پایانی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت را نشان می‌دهد. شناوری کل فعالیت برابر است با مینیمم شناوری پایان و شناوری شروع.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010