پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد از مجموعه فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده است و مقدار هزینه تقریبی لازم برای تکمیل فعالیت را نشان می‌دهد. این فیلد طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

EAC = ACWP + (Baseline Cost – BCWP)/CPI


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010