پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مانند Budget Cost است، با این تفاوت که به جای بودجه مالی منابع هزینه‌ای بودجه، برای بودجه کاری منابع کاری و مصرفی بودجه در نظر گرفته شده است. مقدارها فقط در فیلد تخصیص وارد شده، در فیلدهای فعالیت و منبع منعکس می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010