پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

از مجموعه فیلدهای تحلیل ارزش کسب شده است و مقدار هزینه برنامه‌ریزی شده برای کار برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد. این فیلد به نوعی پیشرفت برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد. از آن با نام ارزش برنامه‌ریزی شده (Planned Value) نیز یاد می‌شود.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010