پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مقدار کار آیتم‌ها (Work) را ذخیره می‌کند. کار هر فعالیت به طور معمول مقداری است که بر اساس تخصیص‌های منابع آن به دست می‌آید؛ با این حال اگر فعالیتی منبعی نداشته باشد، می‌توانید به فیلد کارِ آن مقدار دهید و این مقدار در محاسبات به کار خواهد رفت.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010