پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

مدت تاخیری که بین شروع فعالیت و شروع کار منبع وجود دارد را مشخص می‌کند. این مقدار به طور پیش‌فرض صفر است. اگر به این فیلد مقداری دهید، تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده (Start) تخصیص تغییر خواهد کرد. برعکس، اگر تاریخ شروع برنامه‌ریزی شده تخصیص را تغییر دهید نیز مدت تاخیر محاسبه خواهد شد:

 

Assignment Delay = Start (Task) – Start (Assignment)


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010