پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد مقدار اضافه‌کاری را مشخص می‌کند. فقط می‌توانید مقدار اضافه کاریِ تخصیص‌ها را دستی وارد کنید؛ مقدار اضافه کاری سایر آیتم‌ها خودکار محاسبه می‌شوند.

تفکیک اضافه کاری و کار معمولی، صرفا برای اعمال هزینه بیشتر به اضافه کاری است. در تعریف منابع می‌توانید علاوه بر هزینه کارکرد معمولی، هزینه اضافه کاری آن‌ها را هم وارد کنید، که در این حالت طبق رابطه زیر هزینه اضافه کاری را نتیجه می‌دهد:

 

Actual Overtime Cost = Actual Overtime Work * Overtime Cost

 

این مقدار به سایر هزینه‌های واقعی اضافه خواهد شد.


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010