پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

مرجع فیلدهای Microsoft Project

 

رکوردها: فعالیت‌ها منابع تخصیص‌ها پروژه
ورود داده: دستی محاسباتی    
نوع فیلد: زمان‌مند غیر زمان‌مند    

 

این فیلد هزینه اضافه‌کاری را مشخص می‌کند. این فیلد فقط در تخصیص‌ها دستی مقدار می‌گیرد و در سایر موارد محاسباتی و غیر قابل ویرایش است. این فیلد با فیلدهای دیگر رابطه زیر را دارد:

 

Actual Overtime Cost = Actual Overtime Work * Overtime Rate


راهنمای جامع پراجکت ۲۰۱۳

کتاب الکترونیکی راهنمای جامع Microsoft Project 2013

پروژه‌های نمونه برای Project

کتاب الکترونیکی رایگان پروژه‌های نمونه برای Microsoft Project 2010