پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

قسمت جدیدی برای آموزش تحلیل زمان کسب شده به سایت اضافه کردم؛ امیدوارم به دردتون بخوره.

تحلیل زمان کسب شده روشیه برای ارزیابی عملکرد زمانی پروژه و پیش‌بینی تاریخ پایانش. تو کار برنامه‌ریزی و کنترل پروژه ما، که بیشتر از هر چیز به زمان توجه می‌کنیم، خیلی کاربرد داره.

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS

دریافت مطالب سایت با ایمیل

بعد از اشتراک، مطالب جدید سایت هر هفته برایتان ایمیل می‌شوند.