پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

برای کارهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ای که تو ارومیه انجام می‌شه به کسی نیاز داریم که اونجا مقیم باشه و بشه همکار راه دور من تو کارگاه.

همین دیگه… خبر بدین، رزومه بفرستین…

نوشته (Nader Khorrami Rad)

WBS