پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

80٪ کتاب پم‌باک ترجمه شده. پیش‌بینیم اینه که باقیموندش تو حدود 17 روز تموم شه. این هم نمودار پیشرفتم، برای اثبات تعهدات صنفی!

PMBOK Prg

(محور عمودی درصد پیشرفت و محور افقی تعداد روزی که از زمان شروع گذشته)

نوشته (Nader Khorrami Rad)

راهنمای جامع پم‌باک ۵