PMI تا ببینم که نسخه جدید بعضی استانداردهاش اومده یا نه، چشمم خورد به یه استاندارد جدید! استانداردی که تو سه ماه اخیر منتشر شده: از الان رفتم تو فکر ترجمه کردنش…

" /> PMI تا ببینم که نسخه جدید بعضی استانداردهاش اومده یا نه، چشمم خورد به یه استاندارد جدید! استانداردی که تو سه ماه اخیر منتشر شده: از الان رفتم تو فکر ترجمه کردنش…

" /> PMI تا ببینم که نسخه جدید بعضی استانداردهاش اومده یا نه، چشمم خورد به یه استاندارد جدید! استانداردی که تو سه ماه اخیر منتشر شده: از الان رفتم تو فکر ترجمه کردنش…

" />

پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد