پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نادر خرمی راد

Pocket PC

تالیف

598 صفحه
ترجمه و تاليف
ناشر: كانون نشر علوم
شابك: 9648296111

چاپ اول: 2500 نسخه، 85/2/26
چاپ دوم: 2200 نسخه، 85/8/20

لينك كتاب در سايت ناشر
لينك كتاب در سايت خانه كتاب (چاپ اول، چاپ دوم)
لينك كتاب در سايت آدينه


این هم تمام کتاب‌هایی که تا حالا ترجمه یا تالیف کردم. اگه روی کتاب‌ها کلیک کنین صفحه‌شون باز می‌شه.


راهنمای تدوین ساختار شکست کار
Earned Schedule
راهنمای جامع Microsoft Project 2010
ArcGIS
PMP
PMBOK
Pocket PC
Excel2007
AutoCAD 2009, Advanced
AutoCAD 2009, Basic
Primavera P6
Windows Home Server
iPhone
MS Project VBA
راهنمای عکاسی دیجیتال
MS Project 2007
Vista Administration
Excel Formulas
Primavera 5.0
AutoCAD 2007, Advanced
AutoCAD 2007, Basic
Firefox, Thunderbird, Sunbird
Laptop
WiFi
Outlook
MS Project 2003
Offive VBA
Access
Digital Photography